Pisali o nas

Odnowili dzieło Długosza

 Kopię jednego z najcenniejszych skarbów polskiej kultury – albumu „Banderia Prutenorum” Jana Długosza będzie można kupić niebawem w księgarniach.
Z okazji przypadającego w tym roku 600-lecia bitwy pod Grundwaldem średniowieczne dzieło zrekonstruowała Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim…

Źródło: Gazeta Krakowska

Promocja albumu Banderia Prutenorum

25 lutego 2010 r. w Sali Kazimierza Wielkiego w Collegium Maius odbyła się promocja albumu Banderia Prutenorum. Gości przywitał dyrektor Muzeum UJ prof. Stanisław  Waltoś, spotkanie poprowadził prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. O kodeksie opowiadał dr hab. Krzysztof Stopka, dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lipcu tego roku będziemy obchodzić jubileusz 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza we współpracy z Biblioteką Jagiellońską wydała album Banderia Prutenorum, stanowiący reprodukcję niezwykle cennego dzieła, którego oryginał przechowywany w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, stanowił podstawę edycji. Album prezentuje podobizny kart Banderiów oraz jest poprzedzony obszernym wstępem omawiającym bardzo wnikliwie powstanie rękopisu i jego losy oraz znaczenie tego dzieła dla kultury polskiej. Powstały w XV wieku w Krakowie pergaminowy kodeks Banderia Prutenorum zawiera podobizny 56 chorągwi krzyżackich zdobytych pod Grunwaldem i Koronowem w 1410 roku oraz pod Nakłem w 1431 roku. Ilustracje zostały wykonane przez krakowskiego malarza Stanisława Durinka. Odmalował on chorągwie podając ich wymiary, Jan Długosz dodał objaśnienia, do kogo dana chorągiew należała i kto ją prowadził, natomiast trzeci pisarz, którego imienia nie znamy, pod dyktando Długosza wprowadził bardziej szczegółowe uzupełnienia opisów. Dzięki tym wszystkim informacjom kodeks jest bardzo ważnym źródłem historycznym nie tylko do poznania godeł miast czy komturii krzyżackich, ale również organizacji i liczebności wojsk. Banderia Prutenorum jest najstarszą średniowieczną księgą trofeów i jednym z ciekawszych wytworów krakowskiego miniatorstwa średniowiecznego. Jest to jedyny znany średniowieczny ilustrowany kodeks z chorągwiami wojskowymi sporządzony w celu zachowania ich w pamięci potomnych oraz upamiętnienia chwały oręża polskiego.

Źródło: http://www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/fotoreportaze/pokaz/id/459

 

Premiera albumu „Skarby Biblioteki Jagiellońskiej”

   W ostatnich dniach ukazał się album prezentujący największe skarby piśmiennictwa, nauki i kultury, przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej.
Dzieje Biblioteki od jej zarania nierozerwalnie związane są z historią uniwersytetu krakowskiego, a jej księgozbiór narastał dzięki darom i legatom profesorów, uczniów, możnych protektorów, a także przyjaciół krakowskiej Almae Matris.
W albumie zaprezentowano 176  najcenniejszych obiektów: rękopisów, starych druków, grafik, map i atlasów, muzykaliów, wydawnictw rzadkich i dokumentów życia społecznego, które stanowią zaledwie cząstkę zbiorów gromadzonych przez wieki w najstarszej polskiej książnicy. Zostały one podzielone tematycznie tak, by odzwierciedlić zarówno ich związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, ukazać ich znaczenie dla nauki i kultury, jak również zaprezentować walory artystyczne. Każdej ilustracji towarzyszy skondensowany opis zwracający uwagę na najistotniejsze cechy prezentowanego dzieła.

Album składa się z pięciu części, w których obiekty przedstawione zostały w układzie chronologicznym. W pierwszej części zaprezentowane zostały dokumenty najściślej związane z dziejami Akademii Krakowskiej i jej nauczaniem. Druga część poświęcona jest historii książki rękopiśmiennej i drukowanej oraz historii opraw książkowych. W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały pomniki piśmiennictwa i literatury polskiej. Następna część dotyczy różnych dziedzin sztuki – malarstwa, grafiki i muzyki. Album zamyka rozdział poświęcony kartografii, obejmujący mapy Krakowa, Polski i świata.

Chociaż wszystkie obiekty zawarte w albumie są bardzo cenne, niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę, np. jedyny zachowany w Bibliotece papirus – tzw. papirus Sękowskiego, z przełomu I i II wieku, pontyfikał biskupów krakowskich z przełomu XI i XII wieku, który uważany jest za pierwszą księgę liturgiczną używaną przez biskupów po utworzeniu biskupstwa w Krakowie, kolekcja miniatur włoskich powstałych w warsztatach sieneńskich z połowy XIV wieku, rękopis Bogurodzicy (ok. 1408), unikatowe odbitki korektowe pierwszych druków Jana Gutenberga, ok. 1457-58, jeden z najwspanialszych zabytków kultury polskiej XVI wieku – kodeks Baltazara Behema z ok. 1506 roku, zawierający odpisy praw, przywilejów i statutów cechowych miasta Krakowa, ozdobiony kunsztownymi minia-turami,  autograf i pierwsze wydanie dzieła Kopernika De revolutionibus, arcydzieła mistrzów malarstwa i grafiki (Cranacha st., Dürera, Rembrandta), autografy m.in. Chopina, Mickiewicza, Słowackiego oraz naszych noblistów.

Należy podkreślić, że niemal każdy z prezentowanych bezcennych obiektów jest  jedynym zachowanym egzemplarzem na świecie.
Album jest natomiast pierwszym w historii wydawnictwem, które proponuje czytelnikowi tak obszerny wybór najcenniejszych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.

Żródło: http://krakow.dlastudenta.pl

 

Biblioteka Jagiellońska prezentuje swoje skarby

   176 najcenniejszych obiektów Biblioteki Jagiellońskiej można zobaczyć w albumie „Skarby Biblioteki Jagiellońskiej”. Publikację poświęconą dziełom przechowywanym w Bibliotece zaprezentował 15 grudnia 2009 roku profesor Zdzisław Pietrzyk, dyrektor BJ.
Jak informuje Uniwersytet Jagielloński na swojej stronie internetowej, album prezentuje największe skarby piśmiennictwa, nauki i kultury, przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej. Wśród nich można znaleźć rękopisy, stare druki, grafiki, mapy i atlasy, muzykalia, wydawnictwa rzadkie i dokumenty życia społecznego, które stanowią zaledwie cząstkę zbiorów gromadzonych przez wieki w najstarszej polskiej książnicy.
„Dzieje Biblioteki od jej zarania nierozerwalnie związane są z historią uniwersytetu krakowskiego, a jej księgozbiór narastał dzięki darom i legatom profesorów, uczniów, możnych protektorów, a także przyjaciół krakowskiej Almae Matris” – podaje UJ.
Zgromadzone publikacje podzielono tematycznie tak, by odzwierciedlić zarówno ich związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, ukazać znaczenie dla nauki i kultury, jak i  uwidocznić wartość artystyczną. Ilustracje przedstawione w albumie opatrzono opisami, które pomagają zwrócić uwagę na najistotniejsze cechy prezentowanego dzieła.
Najcenniejsze zbiory Biblioteki przedstawiono chronologicznie, a cały album podzielono na pięć części. W pierwszej zostały zaprezentowane dokumenty najściślej związane z dziejami Akademii Krakowskiej i jej nauczaniem. Drugą poświęcono historii książki rękopiśmiennej i drukowanej oraz historii opraw książkowych. Pomniki piśmiennictwa i literatury polskiej przedstawiono w rozdziale trzecim. Czwarta część dotyczy różnych dziedzin sztuki – malarstwa, grafiki i muzyki. Album zamyka rozdział poświęcony kartografii, obejmujący mapy Krakowa, Polski i świata.
Krótki film na temat publikacji oraz fotoreportaż z promocji albumu są dostępne na stronie: www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/zycie/pokaz/id/753. EKR
Źródło:PAP – Nauka w Polsce